Privacy verklaring


Privacy verklaring IJsselsteins Fanfareorkest Excelsior, mei 2018
Het IJsselsteins Fanfareorkest Excelsior hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Verwerking van persoonsgegevens
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het IJsselsteins Fanfareorkest Excelsior houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • De Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Gebruikte persoonsgegevens
Als IJsselsteins Fanfareorkest Excelsior zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens van leden, opdrachtnemers, sponsors, vrijwilligers, vrienden van en donateurs worden door Excelsior verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie;
 • Contributieheffing;
 • Aanmelding muziekopleiding;
 • Informatieverstrekking;
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten.
 • Vergoedingen voor opdrachten


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • (Lidmaatschaps)overeenkomst;
 • schriftelijke aanmelding.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het IJsselsteins Fanfareorkest Excelsior de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; tussenvoegsel; achternaam;
 • Adres gegevens;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Rekeningnummer.


Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden door Excelsior opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaatschap, donateurschap of andere relatie.
Na het beëindigen van het lidmaatschap worden omwille van de geschiedschrijving en uitzonderlijke verenigingsactiviteiten de NAW gegevens van een lid oneindig bewaard. Overige gegevens buiten de NAW gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard.
Gegevens van Donateurs en andere relaties worden maximaal 7 jaar bewaard na beëindiging van het donateurschap of de relatie.
Vergoedingen voor opdrachten worden in de financiële administratie maximaal 7 jaar bewaard na beëindiging van de opdracht overeenkomst.


Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger middels het aanmeldformulier.


Mediacode
Excelsior gebruikt in haar media uitingen (socialmedia, website, persberichten e.d.) veelvuldig concertregistraties, foto en filmmateriaal. De vereniging heeft de intentie hiermee zorgvuldig om te gaan en mogelijke nadelige effecten van publicatie te voorkomen. Indien een (aspirant)lid bezwaar heeft tegen publicatie kan deze dat ten alle tijde melden. Indien een lid of ander persoon ongewenste beelden van zichzelf tegenkomt in verenigingsuitingen, roepen wij nadrukkelijk op dit direct te melden. Beelden zullen voor zover binnen het bereik ligt, worden verwijderd.


Gebruik van cookies
De website www.excelsior-ijsselstein.nl maakt gebruik van een cookie om het gebruik van de website te kunnen volgen. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
Het plaatsen van deze cookie doen we alleen om de website te kunnen verbeteren. Deze cookies zijn altijd geanonimiseerd. De gegevens hieruit zijn enkel bij het IJsselsteins Fanfareorkest Excelsior bekend worden niet aan derden verstrekt. Deze cookie wordt na websitegebruik verwijderd.

Op onze website is een link gelegd naar onze Facebook pagina. Voor het functioneren van deze link plaatst Facebook cookies, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die Facebook verzameld, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze Facebook. Deze kan regelmatig wijzigen.


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens het IJsselsteins Fanfareorkest Excelsior van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • De ledenadministratie wordt middels SSL versleuteld;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze bestuursleden en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Wijzigingen in deze privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Klachten
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor overige vragen rondom privacy en transparantie rondom uw gegevens kunt u contact opnemen met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.